Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a www.fotojog.hu honlappal kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki. A cégünk kezelésében álló további honlapokon önálló tájékoztatást helyeztünk el.

Az adatkezelő

Neve: Merosus Kft.

Elérhetősége: hello@fotojog.hu

Képviselő neve: dr. Kása-Richlach Mónika

Hivatalos levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Bethlen Gábor utca 35.

Adatkezelő honlapjának címe: www.fotojog.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-177872

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

HOZZÁJÁRULÁS alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont);

  • hírlevélküldés kiegészítő ágazati jogszabályhely: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdés;
  • fényképfelvételek felhasználása kiegészítő ágazati jogszabályhely: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. §

A hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenettel, amelyet a hello@fotojog.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a rendszerből a levelet, kivéve, ha más célból is kezeljük azt.

 

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel e-mailen

név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyezel

Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a honlap látogatóinak, kérdéseik megválaszolása.

Hozzájárulás visszavonásáig, adatkezelő általi törlésig, a levelezőrendszer minden év januárjában kerül felülvizsgálatra, ekkor az összes levelet töröljük, amelyeknél az adatkezelési cél megvalósult.

Fényképek nyilvánosságra hozatala

képmás

Tevékenységünk bemutatása, blogbejegyzéseink illusztrálása.

Hozzájárulás visszavonásáig, vagy adatkezelő általi törlésig

Hírlevél / eDM küldése

név, e-mail cím

Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére.

Leiratkozásig.

Eseményeinkre regisztráció név, e-mail cím Férőhely biztosítása a jelentkezőnek, visszajelzés küldése és rendkívüli helyzet esetén értesítés. Hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az eseményt követő munkanapig.

 

FACEBOOK OLDAL ÉS CSOPORT MŰKÖDTETÉSE– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

A Facebook és a Merosus Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatást a Facebook oldalunkon elhelyeztük a Jegyzetek lapfülön

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Facebook oldal és csoport (Foto.jog)

név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek

Tevékenységünk iránt érdeklődők részére rövid hírek megosztása, eseményekről és új szolgáltatásokról tájékoztatás, véleménycsere.

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatunk meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon használt sütik:

cookieconsent_status: a sütik elfogadásának tényét rögzíti. Lejárat egy év, típusa: HTTP, szolgáltató: fotojog.hu.

_cfuid: a megbízható internetes forgalom azonosításából használja a weboldal, lejárata egy év, típusa: http, szolgáltató: .cloudflare.com.

Oldalunkon a bejegyzésekben linkeket helyeztünk el (más oldalak bejegyzései, videók), ezek megnyitásakor más oldalra navigálja a felhasználókat a rendszer. Ezeken az oldalakon további sütikkel találkozhatnak, amelyek működésére nincs ráhatásunk.

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Computerfutár Kft.; Székhely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 35.; Adószám: 23163751-2-13; Telefonszám: 06-29-379-204; E-mail: info@computerfutar.hu   

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

Kiss Krisztián e.v.; https://irodamanager.hu

Ellátott tevékenység: ügyfélkapcsolatok

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Ellátott tevékenység: Facebook oldal és csoport részére felület biztosítása

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot. 

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, olvasóink, az érdeklődök a következő jogosultságokkal:

  1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Akik felvették felünk a kapcsolatot, akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akikről fényképfelvételt helyeztünk ki az oldalra külön hozzájárulás alapján, jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk neked, hol tehetsz panaszt stb.

  1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

  1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Kérni sem kell, magunktól töröljük indokolatlan késedelem nélkül az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Elméletileg nem fordulhat elő, hogy jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, amennyiben mégis, késedelem nélkül törlésre kerül.

Elhelyezünk néhány fényképfelvételt az eseményeinkről, rendezvényeinkről a honlapon és a kapcsolódó Facebook oldalon külön, írásbeli hozzájárulás alapján, tehát személyes adatot hozunk nyilvánosságra. Az elfeledtetéshez való jogot minden esetben biztosítjuk, megtesszük az észszerűen elvárható intézkedéseket.   

  1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

  1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (hírlevél küldése esetünkben), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább.

Jogos érdek alapján vagy tudományos és történelmi kutatási célból, statisztikai célból személyes adatokat nem kezelünk, ezért a tiltakozáshoz való jog gyakorlása az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint csak az előző bekezdés alapján lehetséges.

  1. Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

  1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így az érintettekre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

Amennyiben a jogok gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küldünk a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről a kérelemben megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri, aki írt nekünk

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be valamely felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

 

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: hello@fotojog.hu

Az érintettek bíróság előtt is érvényesíthetik a jogaikat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, elérhetőségeik: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk. Profilalkotást sem.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2019. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén átírjuk, kiegészítjük, részletezzük a tudnivalókat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Dunaharaszti, 2019. május 25.